[{"name": "Innenausbau Franz", "url": "/kramsach/account/ausbau-franz/", "ort": "Kramsach", "plz": "6233", "lat": 47.4515931, "strasse": "Radetzkyweg 17", "lng": 11.8664195}]