[{"name": "Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski KG", "url": "/stans/account/tyrolit/", "ort": "Schwaz", "plz": "6130", "lat": 47.3461885, "strasse": "Swarovskistrasse 33", "lng": 11.701277}]